Meditācija, kurā lūdzam par valsti un tiem, kas tai kalpo

43. meditācija no vācu luterāņu teologa Johana Gerharda darba “Dienišķā vingrināšanās dievbijībā, četrās daļās” (Exercitium pietatis quotidianum quadripartium), 1629, kas latviski iznācis ar nosaukumu Dienišķā svētdzīve Kaspara Bankovska tulkojumā no latīņu valodas, Rīga: Profesora Roberta Feldmaņa fonds, 2020, 188.–191. lpp.

Visuspēcīgais, mūžīgais un žēlsirdīgais Dievs, debespulku Pavēlniek!
Tu atcel un nostiprini ķēniņu valstības,[1]
un visas varas ir Tevis ieceltas,[2]
kā debesīs, tā arī virs zemes!

Visi debesu eņģeļi pielūdz Tevi:
erceņģeļi Tevi slavē,
un debesu troņi Tevi godā;
eņģeļu virsnieki ir pakļauti Tev,
un tautu sargeņģeļi Tev kalpo;
debesu spēki atdod Tev godu,
un Tevi bīstas debesu pulki.

Līdz ar šiem svētajiem un varenajiem gariem
es pazemīgi lūdzu un saucu uz Tevi:
“Pildi mūsu valdniekus ar Savas gudrības garu
un sargi zemi mūsu ar Savas valdības varu!”

Nenovērs Savu žēlastību no visiem kristīgiem valdniekiem!
Jo lielākas briesmas viņi piedzīvos sava amata dēļ,
jo lielāka lai ir Tava labvēlība, ko Tu viņiem parādi!
Iededz viņu sirdīs debesu gudrības gaismu,
lai viņi atzīst, ka ir Tavi kalpi un Tavu zemju pārvaldnieki,
kuriem reiz par savu valdīšanu būs jāsniedz Tev norēķins!

Lai viņi dzenas pēc miera,
kalpodami Tev, miera Valdniekam!
Lai viņi dzenas pēc taisnības,
kalpodami Tev, taisnajam Tiesnesim!
Lai viņi dzenas pēc laipnības,
kalpodami Tev, laipnajam Tēvam!

Dod, ka viņi tur un sargā abas bauslības plāksnes,
un aizstāv Tavu Baznīcu, kas ir pasaules apspiesta!
Dod, ka viņus vada tēvišķas jūtas pret saviem pilsoņiem,
un lai vienmēr viņi spriež pār tiem taisnu tiesu!

Atturi viņu sirdis no pasaulīgā, neīstā spožuma,
un no dižošanās par savu spēku!
Neļauj viņiem aizmirst par debesu valstību
un par patiesu dievbijību!
Vadi viņus ar Savu Svēto Garu,
lai tie nekļūst lepni savās sirdīs,
un neizmanto ļaunprātīgi sev uzticēto varu!

Dod, ka laicīgos pienākumus viņi pilda uzticami
un līdz ar visiem svētajiem var valdīt arī mūžīgi!
Palīdzi viņiem atstāt šīs pasaules laicīgo godu
un iemantot Tavas debesu valstības mūžīgo godu!

Nepieļauj, ka pār Taviem ļaudīm viņi valda ar tirāniju!
Citādi pēc spožām drānām un mirdzošiem dārgakmeņiem
tiem kailiem un nožēlojamiem būs jāizcieš elles mokas!

Tu esi vēlējies, ka esam padoti šiem Taviem vietniekiem.
Tāpēc dod, ka mūsu sirdis ir paklausīgas un gatavas tiem kalpot!
Tad varēsim mēs dzīvot mierīgi un klusi,[3] 
patiesi dievbijīgi un Tevis cienīgi!

Palīdzi mums viņiem paklausīt un izrādīt cieņu,
jo mēs atzīstam viņu likumīgo varu pār mums!
Palīdzi likumus ievērot un taisnīgās pavēles,
lai varam būt līdzdalīgi pie patiesās brīvības!

Jo tā galu galā būs patiesā brīvība,
ja kalposim Dievam un valdībai, un likumam.

Ak, laipnīgais Dievs, tas ir Tavs labais prāts,
ka valdnieki kalpo kā Tavi vietnieki zemes virsū.
Tāpēc dod, ka savus valdniekus mēs patiesi godājam
gan ar savu sirdi, gan ar lūgšanām un darbiem!

Valdnieku acis lai ir modras un redzošas!
Pilsoņu ausis lai ir atvērtas un dzirdīgas!
Tiem abiem lai reiz atklājas un paveras debesu vārti!

Āmen.[1] Dan. 2:21.

[2] Rm. 13:1.

[3] 1Tim. 2:2.

Print Friendly, PDF & Email

Vēlos saņemt apkopojumus uz norādīto adresi: