Lūgšanas

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?” (Mt. 7:7-11)

91. psalms

Kas mājo Visuaugstā paspārnē
un apmeties Visuvarenā ēnā,
saka Kungam:
mans patvērums un mans cietoksnis,
mans Dievs, uz ko es paļaujos!
Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas,
Un mēra posta,
Ar savu spārnu galiem viņš apklās tevi,
Un zem viņa spārniem tu patversies,
Kā vairogs tevi sargās viņa patiesība.
Nebaidies no nakts šausmām,
ne bultas, kas lido dienā,
ne mēra, kas tumsā staigā,
ne sērgas, kas uzbrūk dienvidū!
Lai krīt tūkstotis tev blakus,
un desmit tūkstoši pa labi no tevis,
un tevi tas neskars –
tik acīm tu raudzīsies,
kā ļaundariem atmaksāts, to tu ieraudzīsi!
Tiešām tu, Kungs, esi mans patvērums!
Tev, kas izrauga Visuaugsto par savu mājokli,
Tev negadīsies nekas ļauns,
nedz tuvosies sērga tavai teltij,
jo viņš saviem vēstnešiem pavēlēs par tevi –
sargāt tevi visos tavos ceļos!
Savās plaukstās tie tevi pacels,
Lai nepiesitas pie akmens tev kāja!
Uz lauvām un odzēm tu mīsi,
tu sabradāsi jaunos lauvas un čūskas!
Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu,
es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu,
viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu,
ar viņu es posta brīdī,
es izglābšu viņu un celšu godā,
es došu viņam ilgu mūžu
un rādīšu viņam savu pestīšanu!

Kunga Jēzus Kristus visdārgo Asiņu litānija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs! Kristu, uzklausi mūs!
Dievs Tēvs no Debesīm, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Kristus, mūžīgā Tēva viendzimušā Dēla, Asinis, atpestījiet mūs!
Kristus, Iemiesotā Dieva Vārda, Asinis, atpestījiet mūs!
Kristus, Jaunās un Mūžīgās Derības, Asinis, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, kas ciešanās Olīvdārzā zemi slacījāt, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, kas šaustīšanā plūdāt, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, kas lāsojāt no ērkšķu kroņa, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, pie krusta izlietās, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, maksa par mūsu pestīšanu, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, bez kurām nav piedošanas, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, kas Euharistijā veldzējat un šķīstāt dvēseli, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, žēlsirdības straume, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, ļauno garu uzvarētājas, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, mocekļu stiprums, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, apliecinātāju drosme, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, jaunavības avots, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, atbalsts tiem, kas briesmās, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, atvieglojums cietējiem, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, iepriecinājums bēdās, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, gandarītāju cerība, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, mirstošo mierinājums, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, siržu miers un maigums, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, mūžīgās dzīves nodrošinājums, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, kas atbrīvojat dvēseles no šķīstīšanas uguns, atpestījiet mūs!
Kristus Asinis, jebkādas slavas un goda viscienīgākās, atpestījiet mūs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, saudzē mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs, Kungs!
Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Tu esi mūs atpircis, Kungs, ar savām Asinīm
un esi mūs darījis par Valstību mūsu Dievam.

Lūgsimies! Visuvarenais, mūžīgais Dievs, kas esi sūtījis pasaulē savu Viendzimušos Dēlu, lai ar Viņa Asinīm mēs tiktu atpestīti, – Tevi lūdzam, liec, lai mēs, godinot Viņa ciešanu noslēpumu, tiktu pasargāti no visa ļauna un iemantotu mūžīgo algu Debesīs. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen.      

Pareizticīgo lūgšana

Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls, Kas Krustu un nāvi esi pārcietis cilvēku pestīšanas labad, nokāpis ellē, trīs dienu apbedīšanu uzņēmies, nāvi uzvarējis, sātanu satriecis un savstarpējo ienaidu iznīcinājis, pieņem Tavu pazemīgo kalpu lūgšanu, kas nožēlā un ar satriektu sirdi sauc uz Tevi par mieru visā pasaulē, par naida un ienaida pārtraukšanu, par kara un asins izliešanas nepieļaušanu.
Ak, Visžēlīgais Kungs, Kas esi mieru dāvājis cilvēku dzimtai, apdzēs ikvienas nesaskaņas un strīdus, remdē naidnieku ļaunumu, svētī Tevi lūdzošos ar mieru un labklājību!
Iededz mūsu sirdīs mīlestības liesmas pret Tevi, lai ar dvēseli un visu savu spēku iemīlam Tevi un savu tuvāko. Jo Tu esi mūsu miers, un mēs Tev godu dodam, ar Tavu Beziesākuma Esošo Tēvu un Vissvēto un Labo, un Tavu Dzīvudarošo Garu tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen.

Kara laikā[1]

Bezgalīgās žēlsirdības Kungs Dievs, mēs pazemīgi lūdzam Tevi uzlūkot tautas, kas šobrīd iesaistītas karā. Nepieskaiti Savu tautu grēkus pret tām, bet dāvā tām patiesu grēku nožēlu, lai cilvēka sirds kārības uzvarētu Tavs lēnprātības un taisnības Gars. Žēlsirdīgi uzlūko tos, kas tieši pakļauti briesmām. Mierini gūstekņus, atvieglini ievainoto ciešanas un izrādi žēlastību mirstošajiem. Saskaņā ar Savu labo un žēlastības pilno gribu novērs šī kara cēloņus un iemeslus un atjauno mieru starp tautām; caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Visvarenais Dievs, Tu vienīgais esi mūsu stiprais Aizstāvis un vienmēr klātesošs palīgs bēdu laikā. Pielūko un aizsargā mūsu karavīrus un visus citus, kas aizstāv mūsu dzīvību un brīvību, lai viņi taisnīgi un godīgi kalpotu, cenšoties panākt mieru. Sniedz viņiem drosmi un spēku viņu dienesta laikā un atgriez viņus droši mājās pie viņu ģimenēm un kopienām; caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Mūsu tautai

Visvarenais Dievs, visu zemes tautu Valdniek, lūdzam Tevi piedot mūsu un ukraiņu kā nācijas trūkumus. Attīri mūsu sirdis, lai tās redzētu un mīlētu patiesību, dāvā gudrību ukraiņu vadītājiem un izturību ukraiņu tautai, un paturi ukraiņu tautu savā maigajā aprūpē šajos grūtajos laikos; caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Svētī un pasargā šo tautu zem Tava visvarenā spārna ēnas. Atgādini mums, lai mēs vienmēr dzīvotu pēc Tavas žēlastības, nevis pēc mūsu nopelniem, jo Tu liec lietum līt un saulei spīdēt gan pār labiem, gan ļauniem. Sniedz drošību visiem, kas dzīvo mūsu zemē, gan pilsoņiem, gan svešiniekiem, lai visi, kas šeit dzīvo, bez bailēm un iebiedēšanas varētu darīt savas ikdienas lietas. Svētī mūsu zemi ar mieru un vienotību, bagātīgu ražu un sekmīgu darbu. Aizsargā mūs no visām briesmām, sargā un pasargā mūs no visa ļaunā; caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Pagaidu zaudējuma gadījumā[2]

Dārgais uzvarošais Pestītāj, kad Israēla bērni bija iesprostoti starp Sarkano jūru un faraona ratiem, šķita, ka viss ir zaudēts un viņi tiks iznīcināti. Tajā brīdī, kad viss šķita tik tumšs, Tu savā žēlastības pilnajā mīlestībā tos izglābi. Kad Tu karājies uz Golgātas krusta un labprātīgi miri, visiem šķita, ka grēks, nāve un velns Tevi ir sakāvuši. Trīs dienas vēlāk, augšāmcelšanās svētdienas lielajā uzvarā, Tu parādīji, ka pat cilvēces lielo ienaidnieku nāvi ir aprijusi Tava uzvara. Tagad, saskaroties ar, šķiet, militāru neveiksmi, kad garastāvoklis ir nomākts un sirdis smagas, mēs lūdzam Tavu palīdzību. Mēs atzīstamies tajos brīžos, kad kļūdaini jutām, ka uzvara varētu nākt ar mūsu pašu spēkiem. Kungs, piedod mums un palīdzi mums. Dari, lai Tava lieta būtu mūsu lieta. Saki mums: “Mans spēks nespēkā varens parādās.” Mūsu vājumā, mīļais Kungs, svētī mūs. Āmen.[1] Avots: https://mlc-wels.edu/campus-pastor/prayers-during-war/

[2] Izlase no R. Kenneth Klaus, Those Who Serve: Prayer Guide, Lutheran Hour Ministries, St. Louis, Missouri, USA.

Print Friendly, PDF & Email

Vēlos saņemt apkopojumus uz norādīto adresi: